Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie skierowana jest do użytkowników korzystających ze strony internetowej pod adresem fonikaplus.pl, której właścicielem jest:

Euro Media Press Sp. z o.o.
ul. Gen. Franciszka Altera 2
99-100 Łęczyca

KRS: 0000916475
NIP: 5070098159
REGON: 389682736

Polityka prywatności i plików cookie określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas wypełnienia formularzy kontaktowych (umawiania wizyt), rejestracji konta na stronie internetowej, korzystania ze strony, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Euro Media Press Sp. z o.o.
ul. Gen. Franciszka Altera 2
99-100 Łęczyca

KRS: 0000916475
NIP: 5070098159
REGON: 389682736

e-mail: contact@euromediapress.com

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

IV. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

1. koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3. Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

4. prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych oraz Partnerów, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt 1) i 3) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu zawarcie umowy z Administratorem lub korzystanie ze strony internetowej i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę udzieloną uprzednio na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów.

V. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe także wybranemu Partnerowi realizującemu przeprowadzenie badania słuchu na zlecenie Administratora, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, instytucjom finansowym udzielającym kredytu na zakup towarów lub usług, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującej stronę internetową fonikaplus.pl, podmiotom świadczącym usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności oraz firmom świadcżącym usługi statystyczne i analityczne.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Przeprowadzanie badań słuchu:
Omnifon Sp. z o.o., ul. Drewnowska 43, 91-002 – do przeprowadzania badań słuchu.

Hosting/serwer:
cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań: Serwer wykorzystywany do utrzymania strony.

Płatności:
Przelewy24 – przelewy24.pl (świadczonych przez PayPro S. A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),
Stripe, Inc. – stripe.com

Statystyki i analityka:
Google LLC – google.com

Inne serwisy:
Facebook, Inc. – facebook.com

VI. Ochrona danych

Administrator ochrania Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,

4. dokładne i aktualne,

5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

7. bezpiecznie przechowywane,

8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

2. po sprzedażowej obsługi umowy (rozpatrywanie reklamacji),

3. wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

4. do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

5. do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Uprawnienia, osoby której dane dotyczą

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo w każdej chwili również cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

IX. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe są przetwarzane. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

X. Prawo dostępu do uzupełnienia, uaktualnienia i usunięcia danych

Na Państwa żądanie Administrator uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

XI. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail: contact@euromediapress.com

XII. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XIII. Zmiana danych osobowych i ich uaktualnienie

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: contact@euromediapress.com

XIV. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

XV. Korzystanie przez Administratora z plików cookies

W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej, Administrator stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookie (informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszej strony internetowej).

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego fonikaplus.pl

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

XVI. Cel korzystania z plików cookies

Pliki cookies przez Administratora wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła,

4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

XVII. Rodzaje plików cookies

Administrator na stronie sklepu internetowego może stosować następujące rodzaje plików cookies:

1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,

4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

XVIII. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

XIX. Wyłączenie stosowania plików cookies

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszej strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej, zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

XX. Wykorzystanie plików cookies przez podmioty trzecie

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

XXI. Zbieranie innych danych

Podobnie jak większość stron internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszej strony internetowej, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 21.08.2023 r.